Γεννήσεις ή θάνατοι που καταχωρήθηκαν σε μη διαθέσιμα μητρώα

55.—(1) Στην περίπτωση που πρόσωπο ζητά κεκυρωμένο αντίγραφο καταχώρησης από το μητρώο γεννήσεων ή θανάτων και ο Ληξίαρχος πιστεύει ότι το Αρχείο στο οποίο έχει καταχωρηθεί η γέννηση ή ο θάνατος καταστράφηκε ή χάθηκε ή δεν είναι γενικά διαθέσιμο, αυτός μπορεί, ύστερα από εξέταση της μαρτυρίας που προσκομίσθηκε από τον αιτητή, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μαρτυρίας, να εφοδιάσει τον αιτητή με πιστοποιητικό γέννησης ή θανάτου, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, με την καταβολή ειδικού τέλους που καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Το πιστοποιητικό γέννησης ή θανάτου χορηγείται πάνω σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται για το σκοπό αυτό με Κανονισμούς και το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από το Ληξίαρχο.

(3) Στοιχεία όλων των πιστοποιητικών γεννήσεων ή θανάτων που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο αυτό και με βάση τη μαρτυρία που προσκομίσθηκε ή άλλως πως παρασχέθηκε, πρέπει να τηρούνται με όποιο πρόσφορο τρόπο ήθελε αποφασίσει ο Γενικός Ληξίαρχος, όπως καθορίζεται με Κανονισμούς.