Έρευνα Αρχείων και ευρετηρίων

54.—(1) Έρευνα Αρχείων που τηρούνται ή των ευρετηρίων τα οποία φυλάσσονται στο Γενικό Ληξιαρχείο ή Ληξιαρχείο, για το σκοπό εντόπισης εγγραφής γέννησης ή θανάτου οποιουδήποτε προσώπου και για το σκοπό εξακρίβωσης οποιωνδήποτε λεπτομερειών που έχουν καταχωρηθεί σχετικά με το πρόσωπο αυτό, διεξάγεται με την υποβολή αίτησης από ένα από τα πιο κάτω πρόσωπα προς το Γενικό Ληξίαρχο ή Ληξίαρχο:

(α) Από αυτόν που ζητά πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση της γέννησής του,

(β) από γονέα, αδελφό, αδελφή, σύζυγο, απόγονο ή παππού του προσώπου για το οποίο ζητούνται οι πληροφορίες για την καταχώρηση γέννησης ή θανάτου,

(γ) από αντιπρόσωπο των πιο πάνω (α) ή (β) εξουσιοδοτημένων γραπτώς για το σκοπό αυτό,

(δ) από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά την κρίση του Γενικού Ληξίαρχου,

(ε) από δικηγόρο:

Νοείται ότι, αίτηση για έρευνα σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς με όποιο τρόπο ήθελε ορίσει ο Γενικός Ληξίαρχος και με την καταβολή του καθορισμένου τέλους ύψους 50 ευρώ για κάθε πρόσωπο για το οποίο ζητείται έρευνα.

(2) Με τη συμπλήρωση της έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο Γενικός Ληξίαρχος ή ο Ληξίαρχος αποστέλλει στον αιτητή γραπτή έκθεση για τα πορίσματα της έρευνας.