Μελέτη Αρχείου

53. Ο Γενικός Ληξίαρχος και ο Ληξίαρχος μπορεί να επιτρέψει σε ορισμένα πρόσωπα τη μελέτη των Αρχείων, με βάση ειδικά κριτήρια και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, που θα καθορισθούν με Κανονισμούς, για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και αφού καταβάλει χρηματικό τέλος ύψους 200 ευρώ. Απαγορεύεται από το πρόσωπο αυτό η αποκάλυψη οποιωνδήποτε λεπτομερειών που αφορούν οποιαδήποτε καταχώρηση στο Αρχείο.