Κανονισμοί

82. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τους οποίους καθορίζονται-

(α) Τα έντυπα που απαιτούνται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού-

(β) τα απαιτούμενα τέλη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου αυτού·

(γ) οτιδήποτε περαιτέρω χρειάζεται για να καθορισθεί, σύμφωνα με το Νόμο αυτό, όπως-

(i) ο τύπος του δελτίου ταυτότητας·

(ii) η καταχώρηση στο αρχείο ή αφαίρεση από αυτό, των στοιχείων, οποιουδήποτε προσώπου και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά την έκδοση, παράδοση, διόρθωση ή ακύρωση οποιουδήποτε δελτίου ταυτότητας/εγγράφου·

(iii) η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή παραποίησης οποιουδήποτε δελτίου ταυτότητας και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του·

(iv) η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται όταν οποιοδήποτε εγγεγραμμένο πρόσωπο έχει αλλάξει το όνομά του ή αλλάζει τον τόπο διαμονής του ή την ταχυδρομική του διεύθυνση ή εγκαταλείπει το έδαφος της Δημοκρατίας ή αποβιώνει·

(ν) τα τέλη, αν υπάρχουν, τα οποία μπορεί να επιβάλλονται για την έκδοση, αντικατάσταση, ανανέωση του δελτίου ταυτότητας·

(vi) απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο ή από οποιαδήποτε κατηγορία προσώπων να μεταφέρουν δελτία ταυτότητας μαζί τους σε τέτοια χρονικά διαστήματα, που θα καθοριστούν·

(vii) γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.