Εγγραφή γέννησης

8.—(1) Κάθε γέννηση στην Κύπρο πρέπει να εγγράφεται από το Ληξίαρχο της Επαρχίας όπου έλαβε χώρα ή σε οποιαδήποτε άλλη Επαρχία της οποίας ο Έπαρχος/Ληξίαρχος θα ενεργεί για λογαριασμό του Επάρχου/Ληξίαρχου της Επαρχίας όπου έγινε η γέννηση για τελική καταχώρηση στο μητρώο γεννήσεων της επαρχίας. Οι λεπτομέρειες που πρέπει να καταχωρούνται θα παρέχονται εντός δεκαπέντε ημερών από την ημέρα της γέννησης στο Ληξίαρχο με το έντυπο καταχώρησης γεννήσεων και θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες που αφορούν το παιδί και τους γονείς του, το όνομα, διεύθυνση και υπογραφή αρμόδιου πληροφοριοδότη και πιστοποίηση ιατρού ή μαίας.

(2) Οι γονείς έχουν το δικαίωμα να δώσουν όνομα στο παιδί το οποίο δε θα μπορεί να περιλαμβάνει πέραν των δύο ονομάτων, αλλά ως επώνυμο του παιδιού, το οποίο θα πρέπει να είναι κοινό για όλα τα τέκνα, καταχωρείται υποχρεωτικά το οικογενειακό επώνυμο της οικογένειάς του ή το επώνυμο του πατέρα ή της μητέρας, είτε συνδυασμός των επωνύμων των δύο γονέων, αλλά σε καμιά περίπτωση δε θα είναι περισσότερα των δύο, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, οι χαρακτήρες των οποίων δε θα υπερβαίνουν σε κάθε περίπτωση τον αριθμό 35.

(3) Με το ονοματεπώνυμο της πρώτης αυτής εγγραφής θα είναι γνωστό το παιδί που γεννήθηκε και καταχωρήθηκε στο Ληξιαρχείο. Η καταχώρηση αυτή θα είναι δεσμευτική για κάθε δημόσια/ημικρατική υπηρεσία.

(4)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους «καταγωγή» σημαίνει τον τόπο προέλευσης.

(β) Η καταγωγή παιδιού μπορεί να είναι-

(i) Ο τόπος της συνήθους διαμονής των γονιών του κατά το χρόνο της γέννησής του·

(ii) ο τόπος καταγωγής του πατέρα ή της μητέρας.

(γ) Η καταχώρηση της καταγωγής παιδιού, που είναι κοινή για όλα τα παιδιά της οικογένειας, γίνεται με κοινή έγγραφη δήλωση των γονιών του, ενώπιον του Ληξίαρχου, του τόπου γέννησης του παιδιού κατά την καταχώρηση της γέννησης. Σε περίπτωση διαφωνίας ή άλλως το παιδί αποφασίζει για τον τόπο καταγωγής του, όταν ενηλικιωθεί.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, ο μεταγλωττισμός σε επίσημα έγγραφα του ονόματος ή του επωνύμου πολίτη της Δημοκρατίας στο ρομανικό αλφάβητο, εκτός από τις επίσημες γλώσσες, δεν είναι έγκυρος χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου ή των γονέων του σε περίπτωση ανηλίκου, στο οποίο αναφέρεται.