Ψευδής δήλωση

116.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, με σκοπό να προκαλέσει οτιδήποτε να επιτευχθεί ή όχι σύμφωνα με το Νόμο αυτό, δίδει οποιαδήποτε βεβαίωση σε γνώση του ότι αυτή είναι ψευδής ως προς το ουσιώδες στοιχείο της ή όποιος από βαρειά αμέλεια δίδει οποιαδήποτε βεβαίωση η οποία είναι ψευδής ως προς το ουσιώδες στοιχείο της, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και τις δύο ποινές μαζί.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο, που παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σ' αυτόν από Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με το Νόμο αυτό σχετικά με την επιστροφή πιστοποιητικών πολιτογράφησης είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ.