Αντίγραφα πρωτοτύπων

39. Ο Γενικός Ληξίαρχος μεριμνά για τη δημιουργία ή διαφύλαξη των Γενικών και/ή Επαρχιακών Αρχείων, μπορεί όμως να ετοιμάσει αντίγραφα των πρωτοτύπων καταχωρήσεων με κατάλληλη εκτύπωση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με φωτοτυπίες ή με άλλα μέσα. Βεβαιώσεις του πιστού των πιο πάνω αντιγράφων πρέπει να γίνονται για κάθε αντίγραφο που περιλαμβάνεται στα Γενικά ή Επαρχιακά Αρχεία. Αντίγραφα καταχωρήσεων πιστοποιημένα σύμφωνα με το άρθρο αυτό θεωρούνται σαν πρωτότυπες καταχωρήσεις για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.