Τροποποίηση ή και Διόρθωση Αρχείου

40.—(1)(α) Οποιαδήποτε καταχώρηση στο Αρχείο Πληθυσμού μπορεί να διορθωθεί ή/και τροποποιηθεί, κατόπιν αιτιολογημένης έγκρισης του Διευθυντή, αφού υποβληθεί σε αυτόν έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου και καταβληθεί σχετικό τέλος, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο.

(β) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, η διόρθωση ή/και τροποποίηση περιλαμβάνει τη διόρθωση λαθών, οποιαδήποτε προσθήκη, αλλαγή ονόματος, επωνύμου, αλλαγή φύλου και ακύρωση οποιασδήποτε εγγραφής.

(2) Κανένα λάθος δεν απαλείφεται από χειρόγραφο ή από έντυπο καταχώρησης στο Αρχείο και καμία προσθήκη ή διόρθωση δεν μπορεί να καλύψει ή να αφανίσει την πρώτη εγγραφή.