Κανονισμοί και θεσμοί

117.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να προνοήσει γενικά μεν για την πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου αυτού και ειδικά-

(α) Για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο σύμφωνα με το Νόμο αυτό χρειάζεται να καθορισθεί,

(β) για την εγγραφή κάθε απαιτουμένου ή εξουσιοδοτημένου όπως εγγραφεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό,

(γ) για την παροχή βεβαίωσης πίστης στη Δημοκρατία σύμφωνα με το Νόμο αυτό, για το χρόνο μέσα στον οποίο η επίσημη βεβαίωση μπορεί να δοθεί και για την εγγραφή της επίσημης βεβαίωσης,

(δ) για την επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης που απαιτείται ή είναι εξουσιοδοτημένη να δοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο αυτό,

(ε) για την ακύρωση της εγγραφής προσώπων που αποστερήθηκαν την ιδιότητα του πολίτη σύμφωνα με το Νόμο αυτό και την ακύρωση και τροποποίηση πιστοποιητικών πολιτογράφησης που δεν αφορούν τα πρόσωπα αυτά και για την απαίτηση επιστροφής τέτοιων πιστοποιητικών για τους πιο πάνω σκοπούς,

(στ) για την εγγραφή γεννήσεων και θανάτων προσώπων οποιασδήποτε κατηγορίας ή τάξης που γεννήθηκαν ή πέθαναν σε ξένη χώρα από προξενικούς λειτουργούς ή άλλους λειτουργούς στην υπηρεσία της Δημοκρατίας, ή, προκειμένου για ξένη χώρα στην οποία η Δημοκρατία δεν διατηρεί, κατά καιρούς, διπλωματικούς ή προξενικούς αντιπροσώπους, από πρόσωπα που υπηρετούν στη διπλωματική, προξενική ή άλλη εξωτερική υπηρεσία οποιασδήποτε χώρας η οποία σύμφωνα με διευθέτηση με τη Δημοκρατία ανέλαβε να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της Δημοκρατίας στη χώρα αυτή, ή από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό για το σκοπό αυτό,

(ζ) για την επιβολή και είσπραξη τελών για οποιαδήποτε αίτηση που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή για κάθε εγγραφή, ή κάθε δήλωση, ή τη χορήγηση κάθε πιστοποιητικού, ή την παραλαβή κάθε επίσημης βεβαίωσης, εξουσιοδοτημένων για να γίνουν, ή να χορηγηθούν ή να παραληφθούν από ή σύμφωνα με το Νόμο αυτό, έγκυρου ή άλλου αντίγραφου κάθε ειδοποίησης, πιστοποιητικού, διατάγματος, δήλωσης ή καταχώρησης, που δόθηκαν, χορηγήθηκαν, εκδόθηκαν ή έγιναν όπως αναφέρεται πιο πάνω.

(2) Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου αυτού να εκδώσει Θεσμούς για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τις παραπομπές στην Επιτροπή Έρευνας. Οι Θεσμοί αυτοί μπορούν να προνοούν για την παραχώρηση στην Επιτροπή Έρευνας οποιωνδήποτε εξουσιών και δικαιωμάτων ή προνομίων οποιουδήποτε Δικαστηρίου και να εξουσιοδοτούν την Επιτροπή για ενάσκηση των εξουσιών αυτών.