Άδεια ταφής από το Ληξίαρχο

28.—(1) Τίποτε στο παρόν Μέρος δεν εμποδίζει το Ληξίαρχο να δεχθεί το ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου που φέρει τις λεπτομέρειες που αφορούν τον αποβιώσαντα και τον αρμόδιο πληροφοριοδότη, καθώς και την ιατρική πιστοποίηση θανάτου και να προβεί στην καταχώρηση του θανάτου. Σε περίπτωση καταχώρησης θανάτου πριν την ταφή, ο Ληξίαρχος μπορεί να εκδώσει γραπτή άδεια ταφής σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

(2) Σε περίπτωση που έχει μεταφερθεί το πτώμα στην Κύπρο για ταφή ο Ληξίαρχος της Επαρχίας της ταφής εκδίδει γραπτή άδεια ταφής σύμφωνα με το άρθρο αυτό, εφόσον ικανοποιείται ότι ο θάνατος έχει καταχωρηθεί κατάλληλα στη χώρα στην οποία συνέβηκε.

(3) Άδειες ταφής σύμφωνα με το άρθρο αυτό εκδίδονται πάνω σε ειδικό έντυπο που ήθελε αποφασίσει ο Γενικός Ληξίαρχος, με βάση κριτήρια που θα καθορισθούν με Κανονισμούς.