Υποχρεώσεις προσώπου που διενεργεί την ταφή

27. Κάθε πρόσωπο που διενεργεί την ταφή αποβιώσαντος πρέπει να αποστείλει στο Ληξίαρχο προ της παρόδου δεκαπέντε ημερών από την ταφή, μαζί με ένα από τα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 26 του παρόντος Νόμου, το ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου σε σχέση με τον αποβιώσαντα, το οποίο προσήχθηκε σ' αυτό σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του Νόμου αυτού ή συμπληρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου αυτού, και πάνω στο οποίο πρέπει να πιστοποιήσει την ημερομηνία και τον τόπο της ταφής.