Εγγραφή, μεταβολή, εξάλειψη, παραποίηση κ.λ.π. δελτίου ταυτότητας

78. Κανένα πρόσωπο, εκτός από την αρχή εγγραφής ή από πρόσωπο που εξουσιοδοτείται γραπτώς από Βοηθό Λειτουργό Εγγραφής για το σκοπό αυτό, δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε εγγραφή, μεταβολή ή εξάλειψη από δελτίο ταυτότητας ή άλλως πως παραποιεί, αλλοιώνει ή καταστρέφει αυτό.