Εγγραφή πολιτών της Δημοκρατίας

60.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 84, τα ακόλουθα πρόσωπα που βρίσκονται στη Δημοκρατία θα εγγράφονται σύμφωνα με τον τρόπο που προνοείται στον παρόντα Νόμο:

(α) "Πολίτες της Δημοκρατίας". Πολίτες της Δημοκρατίας είναι τα πρόσωπα τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού απέκτησαν ή δικαιούνται να αποκτήσουν την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας,

(β) πρόσωπα των οποίων ο πατέρας ή η μητέρα είναι κυπριακής καταγωγής όπως καθορίζεται στο Νόμο αυτό,

(γ) αλλοδαποί νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου, ανεξάρτητα αν έχουν τη μόνιμη ή προσωρινή διαμονή τους.

(2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) πιο πάνω, μπορούν να εγγραφούν σύμφωνα με τον τρόπο που προνοείται στο Νόμο αυτό, έστω και αν δεν κατοικούν στη Δημοκρατία.