Υποχρέωση για απόκτηση δελτίου ταυτότητας

61. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 84, κάθε πρόσωπο που έχει την κυπριακή υπηκοότητα και έχει συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας του υποχρεούται να κατέχει δελτίο ταυτότητας και κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών δύναται να αποκτήσει δελτίο ταυτότητας.