Υποχρεώσεις προσώπου που διενεργεί την ταφή

27. Κάθε πρόσωπο που διενεργεί την ταφή αποβιώσαντος πρέπει να αποστείλει στο Ληξίαρχο προ της παρόδου δεκαπέντε ημερών από την ταφή, το έντυπο καταχώρησης θανάτου σε σχέση με τον αποβιώσαντα, το οποίο προσήχθηκε σ' αυτό σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του Νόμου αυτού ή συμπληρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου αυτού, και πάνω στο οποίο πρέπει να πιστοποιήσει την ημερομηνία και τον τόπο της ταφής.