Τρόπος τήρησης Αρχείων

37. Ο τρόπος καταχώρησης γεννήσεων και θανάτων και ο τρόπος τήρησης των Αρχείων αποφασίζεται από το Γενικό Ληξίαρχο, με βάση Κανονισμούς που θα καθορισθούν για το σκοπό αυτό.