Γενικός Ληξίαρχος και Βοηθός Γενικός Ληξίαρχος

3. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ως Γενικός Ληξίαρχος. Ως Βοηθός Γενικός Ληξίαρχος ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος. Ο Γενικός Ληξίαρχος ασκεί τις εξουσίες και τα καθήκοντα που ανατίθενται σ' αυτόν από το Νόμο αυτό. Ο Βοηθός Γενικός Ληξίαρχος βοηθεί το Γενικό Ληξίαρχο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αναπληρώνει αυτόν κατά την απουσία του ή λόγω κωλύματος.