Ψευδής παράσταση ή δήλωση για απόκτηση διαβατηρίου

74. [Διαγράφηκε]