Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας

64.—(1) Αν κατά την κρίση της αρχής εγγραφής οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που καταχωρήθηκαν στο μητρώο, αναφορικά με οποιοδήποτε πρόσωπο που γράφτηκε ή θεωρείται ότι έχει γραφτεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό, είναι ή έχουν, μετά την εγγραφή καταστεί ανακριβείς ή παραπλανητικές, ή οποιαδήποτε φωτογραφία που μεταφέρεται αυτόματα σε οποιοδήποτε δελτίο ταυτότητας δεν είναι, ή δεν έχει, ή δυνατό να παύσει να έχει ομοιότητα με τον πολίτη, η αρχή εγγραφής μπορεί να ζητήσει από το επηρεαζόμενο πρόσωπο να παραδώσει το δελτίο ταυτότητάς του και να καλέσει αυτόν να υποβάλει νέα αίτηση, κατά τον καθορισμένο τρόπο, για έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, για αντικατάσταση του δελτίου που επιστράφηκε.

(2) Όταν το πρόσωπο αυτό υποβάλει αίτηση για αντικατάσταση του δελτίου ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, παραδίδει ταυτόχρονα το προηγούμενο δελτίο ταυτότητάς του, αν δεν παραδόθηκε ήδη στην αρχή εγγραφής, η οποία μπορεί να εκδώσει νέο δελτίο ταυτότητας σε αντικατάσταση του προηγούμενου δελτίου, που επιστράφηκε, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 63 του Νόμου αυτού.

(3) Η χρονική ισχύς του δελτίου ταυτότητας καθορίζεται για τα πρόσωπα ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ χρόνων σε πέντε χρόνια και για τα πρόσωπα των οποίων η ηλικία είναι πέραν των δεκαοκτώ χρόνων σε δέκα χρόνια.