Έκδοση δελτίου ταυτότητας

63.-(1) Τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Διευθυντή, ο οποίος έχει την εξουσία να λαμβάνει και να διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία των αιτητών, περιλαμβανομένων και των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτητών ηλικίας άνω των δώδεκα (12) ετών.

(2) Η μορφή, ο τύπος, τα σχέδια και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σχετικά με το δελτίο ταυτότητας αποφασίζονται από το Διευθυντή κατ’ ανάλογο τρόπο με τα διαβατήρια με βιομετρικά στοιχεία.

(3) Η αίτηση για χορήγηση δελτίου ταυτότητας υποβάλλεται απευθείας στους  Επάρχους, στους προϊσταμένους των κυπριακών προξενικών αρχών, στα Κέντρα  Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη που λειτουργούν στα ταχυδρομικά γραφεία, στον τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή, με την καταβολή του τέλους που καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα.

(4) Οι λειτουργοί που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις πρέπει να είναι δεόντως εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι από το Διευθυντή για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτητών.

(5) Τα ληφθέντα δακτυλικά αποτυπώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την έκδοση δελτίου ταυτότητας, και διαγράφονται εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών από την έκδοση του δελτίου ταυτότητας.

(6) Οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο παραλείπει με πρόθεση να προβεί στη διαγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως προνοείται στο εδάφιο (5), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.