Υποχρέωση για ασφαλή φύλαξη δελτίου ταυτότητας

65.—(1) Κάθε πρόσωπο στο οποίο εκδόθηκε δελτίο ταυτότητας είναι υπεύθυνο για την ασφαλή φύλαξη του.

(2) Όταν δελτίο ταυτότητας απωλέσθηκε, καταστράφηκε, αλλοιώθηκε ή παραποιήθηκε, ούτως ώστε οι λεπτομέρειες που περιέχονται σε αυτό να μην είναι πια ευανάγνωστες, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση, κατά τον καθορισμένο τρόπο, για την έκδοση άλλου δελτίου ταυτότητας για αντικατάσταση του προηγούμενου δελτίου. Η αρχή εγγραφής μπορεί να εκδώσει τέτοιο δελτίο σε αντικατάσταση αυτού που απωλέσθηκε, καταστράφηκε, αλλοιώθηκε ή παραποιήθηκε, με την καταβολή του επιβαρυντικού τέλους που καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να προβεί σε οποιαδήποτε αναφορά, που απαιτείται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου αυτού, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο ποινές μαζί.