Ιδιότητα του πολίτη δυνάμει γέννησης ή καταγωγής

109.—(1) Πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960, είναι πολίτης της Δημοκρατίας αν κατά το χρόνο της γέννησής του οποιοσδήποτε από τους γονείς του ήταν πολίτης της Δημοκρατίας ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο της γέννησής του δε ζούσαν οι γονείς του, οποιοσδήποτε από αυτούς, θα εδικαιούτο, αν δεν είχε αποβιώσει, να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι οι διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζονται, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο διαφορετικά ήθελε διατάξει, σε περιπτώσεις όπου η είσοδος ή η παραμονή στην Κύπρο οποιουδήποτε των γονέων του εν λόγω προσώπου ήταν παράνομη.

(2) Πρόσωπο που γεννήθηκε κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960 σε οποιαδήποτε ξένη χώρα είναι πολίτης της Δημοκρατίας, αν κατά το χρόνο της γέννησής του οποιοσδήποτε από τους γονείς του ήταν πολίτης της Δημοκρατίας ή σε περίπτωση που οι γονείς του δε ζούσαν, κατά το χρόνο της γέννησής του, οποιοσδήποτε από αυτούς θα εδικαιούτο, αν δεν είχε αποβιώσει, να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας είτε δυνάμει του Παραρτήματος Δ' είτε δυνάμει του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση προσώπου μόνιμου κάτοικου εξωτερικού, εκτός εάν η γέννησή του εγγραφεί κατά τον καθορισμένο τρόπο.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις προσώπου, που γεννήθηκε είτε στην Κύπρο είτε σε οποιαδήποτε ξένη χώρα, κατά την περίοδο μεταξύ της 16ης Αυγούστου 1960 και της 11ης Ιουνίου 1999, αν το πρόσωπο αυτό θα αποκτούσε την ιδιότητα του πολίτη λόγω του ότι, κατά το χρόνο της γέννησής του, η μητέρα του ήταν ή δικαιούτο να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, αν το εν λόγω πρόσωπο είναι ενήλικο και πλήρους ικανότητας και υποβάλει αίτηση στον Υπουργό, κατά τον καθορισμένο τρόπο, για να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας, εγγράφεται και καθίσταται πολίτης της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν το εν λόγω πρόσωπο είναι ανήλικο, την αίτηση για να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας δύναται να υποβάλει ο πατέρας ή η μητέρα αυτού:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο διαφορετικά ήθελε διατάξει, στις περιπτώσεις όπου η είσοδος ή παραμονή στην Κύπρο οποιουδήποτε των γονέων του εν λόγω προσώπου ήταν παράνομη.

(4) Πρόσωπο που γεννήθηκε κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960 και κατάγεται από πρόσωπο το οποίο-

(α) Κατέστη Βρετανός υπήκοος με βάση τα περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διατάγματα εν Συμβουλίω του 1914 μέχρι 1943· ή

(β) γεννήθηκε στην Κύπρο μεταξύ της 5ης Νοεμβρίου 1914 και της 16ης Αυγούστου 1960, καθ όν χρόνον οι γονείς του διέμεναν συνήθως στην Κύπρο, δικαιούται εφόσον είναι ενήλικας και πλήρους ικανότητας και υποβάλει αίτηση στον Υπουργό κατά τον καθορισμένο τρόπο και αφού δώσει επίσημη διαβεβαίωση πίστης στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα, να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας.