Καταχώρηση γέννησης

16.—(1) Σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της γέννησης, η γέννηση μπορεί να καταχωρηθεί από το Ληξίαρχο συγχρόνως με την παροχή σ' αυτόν των λεπτομερειών από τον αρμόδιο πληροφοριοδότη και με την πιστοποίηση του ιατρού ή της μαίας που διενήργησαν τη γέννηση ως και την καταβολή του χρηματικού προστίμου, που καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία γέννησης, η γέννηση καταχωρείται μόνο με την έγκριση του Ληξίαρχου, αφού προηγουμένως παρασχεθεί τέτοια μαρτυρία την οποία ήθελε αυτός ορίσει και με την καταβολή του καθορισμένου χρηματικού προστίμου το οποίο θα είναι πενταπλάσιο από το πρόστιμο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού. Σημειώνεται ότι όλες οι καταχωρήσεις γεννήσεων, μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία γέννησης, πρέπει να συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση της παρασχεθείσας μαρτυρίας στην οποία στηρίχθηκε η έγκριση του Ληξίαρχου.