Έκδοση διαβατηρίου σε μόνιμους κάτοικους εξωτερικού.

68.—(1) Για την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου από τις Κυπριακές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού σε μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού, απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 66 του Νόμου αυτού.

(2) Οι διατάξεις του Νόμου αυτού εφαρμόζονται και για την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου σε μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού από το Διευθυντή και τους Επάρχους.