Τοπική ισχύς ταξιδιωτικών εγγράφων

69.—(1) Τα ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από το Λειτουργό, τους Επάρχους και τις Κυπριακές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού ισχύουν για όλες τις χώρες του κόσμου.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει ταξιδιωτικό έγγραφο που να ισχύει για καθορισμένη χώρα, αν τούτο επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον ή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου.