Έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

68.—(1) Για την έκδοση ππροσωρινού διαβατηρίου τύπου laissez passer από τις Κυπριακές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού σε μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού, απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 66 του Νόμου αυτού.

(2) Οι διατάξεις του Νόμου αυτού εφαρμόζονται και για την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου σε μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού από το Διευθυντή.