Λεπτομέρειες για άλλα κυβερνητικά τμήματα

52. Ο Γενικός Ληξίαρχος και ο Ληξίαρχος μπορούν να προβαίνουν σε διευθετήσεις για την παροχή λεπτομερειών γεννήσεων και θανάτων προς το Διευθυντή οιουδήποτε άλλου Κυβερνητικού Τμήματος. Κάθε τέτοια διευθέτηση πρέπει να γίνεται γραπτώς, και να καθορίζει τις ζητούμενες λεπτομέρειες.