Στατιστική γεννήσεων και θανάτων

51. Ο Γενικός Ληξίαρχος και ο Ληξίαρχος φροντίζουν για να παρασχεθούν στο Διευθυντή του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών τέτοιες λεπτομέρειες, αν και όταν ζητηθούν, με σκοπό την κατάρτιση στατιστικής γεννήσεων και θανάτων, αναφορικά με τις εγγραφές στα μητρώα των γεννήσεων και θανάτων.