Έντυπο καταχώρησης θανάτου

23.—(1) Σε περίπτωση θανάτου προσώπου που έτυχε ιατρικής περίθαλψης κατά την τελευταία του ασθένεια, ο ιατρός που τον περιέθαλψε πρέπει να συμπληρώνει και υπογράφει το καθορισμένο έντυπο καταχώρησης θανάτου.

(2) Σε περίπτωση που το πτώμα προσώπου που δεν έτυχε ιατρικής περίθαλψης κατά την τελευταία του ασθένεια εξετάζεται από ιατρό, ο ιατρός που θα εξετάσει το πτώμα αυτό μπορεί, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, να συμπληρώσει και υπογράψει το καθορισμένο έντυπο καταχώρησης θανάτου.

(3) Οι πρόνοιες του άρθρου αυτού δεν ισχύουν όταν υπάρχει εύλογος υποψία ότι ο αποβιώσας έτυχε βίαιου ή μη φυσιολογικού ή αγνώστου αιτίας θανάτου ή απέθανε από άλλες συνθήκες για τις οποίες απαιτείται η διεξαγωγή θανατικής ανάκρισης σύμφωνα με τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο.