Τήρηση Αρχείου θανάτων σε Ίδρυμα

31. Ο κάτοχος Ιδρύματος τηρεί στοιχεία των θανάτων που συμβαίνουν στο Ίδρυμα και κάθε ιατρός τηρεί στοιχεία θανάτων των προσώπων τα οποία περιέθαλψε κατά την τελευταία τους ασθένεια, ή για τα οποία συμπλήρωσε και υπέγραψε ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου και κάθε πρόσωπο που έχει την ευθύνη για τη συμπλήρωση του εντύπου καταχώρησης θανάτου οφείλει να τηρεί τα αναγκαία στοιχεία για το θάνατο, με βάση τα οποία συμπληρώθηκε το έντυπο καταχώρησης θανάτου και κάθε υπεύθυνος κοιμητηρίου οφείλει να τηρεί στοιχεία που αφορούν τις ταφές που γίνονται στο κοιμητήριο. Τα στοιχεία που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο αυτό θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες και θα αποκαλύπτονται στο Ληξίαρχο εάν και όταν ζητηθούν.