Έκδοση Διαταγμάτων

65Ζ. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με το οποίο καθορίζονται τα ακόλουθα:

(α) O τρόπος και οι διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης, αναστολής, ανάκλησης και επανενεργοποίησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας,

(β) ο τύπος της αίτησης έκδοσης, ανανέωσης, αναστολής, ανάκλησης και επανενεργοποίησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας, καθώς και τα τέλη για την υποβολή της,

(γ) ο τρόπος, τα μέσα και οι τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας με το σύστημα αρχείου πληθυσμού, για την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,

(δ) τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που περιλαμβάνει η ηλεκτρονική ταυτότητα.