Έκδοση Δελτίων Ταυτότητας

62. Η αρχή εγγραφής μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει δώσει οποιαδήποτε πληροφορία σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή τους κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν, να παράσχει τέτοια έγγραφη ή άλλη μαρτυρία για την αλήθεια των πληροφοριών τις οποίες το πρόσωπο αυτό έχει εξουσία να παράσχει.