Δικαιούχοι ταξιδιωτικού εγγράφου

66.-(1) Ταξιδιωτικό έγγραφο χορηγείται μόνο σε πρόσωπο που είναι πολίτης της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο.

(2) Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι ατομικά, εκδίδονται προσωπικά στο όνομα του αιτητή ή της αιτήτριας και διαχωρίζονται σε-

(α) διαβατήρια, τα οποία διαχωρίζονται περαιτέρω σε-

(i) κανονικά·

(ii) διπλωματικά·

(iii) υπηρεσιακά·

(iv) διαβατήρια που εκδίδονται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου·

(β) προσωρινά διαβατήρια, τα οποία διαχωρίζονται περαιτέρω σε-

(i) προσωρινά διαβατήρια τύπου laissez passer·

(ii) προσωρινά διαβατήρια που εκδίδονται σε αλλοδαπούς.

(3)(α) Τα ταξιδιωτικά έγγραφα εκδίδονται με ισχύ δέκα (10) ετών στις περιπτώσεις κανονικών διαβατηρίων, εξαιρουμένων των διαβατηρίων που εκδίδονται σε πρόσωπα ηλικίας μέχρι δεκαοχτώ (18) χρονών, στα οποία χορηγείται διαβατήριο περιορισμένης ισχύος πέντε (5) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα πέντε (5) έτη:

Νοείται ότι, στα πρόσωπα ηλικίας δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαοχτώ (18) χρονών, τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή τα οποία δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, χορηγείται διαβατήριο περιορισμένης χρονικής διάρκειας, η ισχύς του οποίου καθορίζεται από το Διευθυντή σε συνεννόηση με το Υπουργείο Άμυνας:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει διαβατήρια περιορισμένης χρονικής ισχύος, κατά την κρίση του, με ισχύ μέχρι πέντε (5) έτη.

(β) Η ισχύς των διπλωματικών και των υπηρεσιακών διαβατηρίων καθορίζεται από το Διευθυντή σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών.

(γ) Η ισχύς των διαβατηρίων που εκδίδονται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου, καθορίζεται από το Διευθυντή.

(δ) Η ισχύς των προσωρινών διαβατηρίων καθορίζεται από την εκδίδουσα αρχή.

(4) Για τη χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αίτηση στον τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή, κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με την καταβολή του τέλους που αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα, μαζί δε με κάθε αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης·

(β) πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου ή πολιτικής συμβίωσης, εφόσον πρόκειται για πρόσωπο που έχει τελέσει γάμο ή συνάψει πολιτική συμβίωση ή που είναι χήρος ή χήρα και το οποίο επιθυμεί να αναγραφεί στο διαβατήριο το επώνυμο του συζύγου ή του συμβίου, ανάλογα με την περίπτωση·

(γ) πρωτότυπο πιστοποιητικό κυπριακής ιθαγένειας, στην περίπτωση που ο αιτητής ή αιτήτρια απέκτησε την κυπριακή ιθαγένεια με εγγραφή ή πολιτογράφηση·

(δ) μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους 4X5 εκατοστών·

(ε) το προηγούμενο διαβατήριο, σε περίπτωση που ο αιτητής ή η αιτήτρια είναι ήδη κάτοχος διαβατηρίου·

(στ) το δελτίο ταυτότητας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία και δεδομένα, εκτός του δελτίου ταυτότητας, έχουν καταχωρισθεί προηγουμένως στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού, η προσκόμισή τους είναι προαιρετική:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται δωρεάν έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου, αλλά καταβάλλει τα καθοριζόμενα στον παρόντα Νόμο τέλη, εξαιρουμένων των προσώπων στα οποία εκδίδονται τα ταξιδιωτικά έγγραφα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (ii) και (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), καθώς και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), όταν αυτά εκδίδονται στο πλαίσιο διαδικασίας υποχρεωτικής απομάκρυνσης των αλλοδαπών από τη Δημοκρατία:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τη χορήγηση του διαβατηρίου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) και του προσωρινού διαβατηρίου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εν λόγω εδαφίου υποβάλλονται μαζί με την αίτηση τα έγγραφα που καθορίζονται από το Διευθυντή:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου σε αλλοδαπούς διενεργείται στο πλαίσιο διαδικασίας υποχρεωτικής απομάκρυνσής τους από τη Δημοκρατία, δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης.

(5) Σε ανηλίκους εκδίδονται ταξιδιωτικά έγγραφα, νοουμένου ότι-

(α) παρέχεται γραπτώς η συγκατάθεση και των δύο γονέων, ή

(β) παρέχεται η συγκατάθεση του ενός εκ των δύο γονέων-

(i) που έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου, ή

(ii) όταν έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου η οποία επιτρέπει την έκδοση ή/και ανανέωση ταξιδιωτικών εγγράφων του ανήλικου τέκνου χωρίς να είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του άλλου γονέα, ή

(γ) ο ένας εκ των δύο γονέων συγκατατίθεται, όταν έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, με την οποία κηρύσσεται ο άλλος γονέας σε αφάνεια, ή

(δ) συγκατατίθεται η μητέρα, όταν ο ανήλικος είναι τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του και είναι αγνώστου πατρός.

(6) Η αίτηση για την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(7) Ο Διευθυντής, ο Έπαρχος και οι προξενικές αρχές δύναται να χορηγούν προσωρινά διαβατήρια τύπου laissez passer σε Κύπριους πολίτες, περιορισμένης τοπικής και χρονικής ισχύος, σε πρόσωπα στερούμενα διαβατηρίων για την επιστροφή τους στην Κύπρο ή για τη μετάβασή τους στη χώρα που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει προσωρινό διαβατήριο τύπου laissez passer σε αλλοδαπό για τη μετάβασή του στη χώρα προέλευσής του, στην οποία έχει τη μόνιμη διαμονή του, ή στη χώρα της επιλογής του, νοουμένου ότι στερείται ταξιδιωτικού εγγράφου της χώρας από την οποία προέρχεται.

(9) Η μορφή, ο τύπος, τα σχέδια και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σχετικά με το ταξιδιωτικό έγγραφο καθορίζονται από το Διευθυντή, λαμβανομένου υπόψη και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2009, καθώς και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.