Συνοπτικός τύπος πιστοποιητικού γέννησης

50. Αυτός που ζητά κεκυρωμένο αντίγραφο καταχώρησης από το μητρώο, μπορεί κατόπιν αιτήσεως του ή κατά την κρίση του Γενικού Ληξίαρχου ή του Ληξίαρχου και με την καταβολή του ειδικού τέλους, που θα καθορισθεί με Κανονισμούς, να εφοδιαστεί με το σχετικό Πιστοποιητικό Γέννησης, το οποίο παρέχει μόνο λεπτομέρειες αναφορικά με το όνομα, επώνυμο και φύλο του παιδιού, ημερομηνία και τόπο γέννησης, καθώς και τον αριθμό εγγραφής του στο Αρχείο.