Πλαστογράφηση διαβατηρίων/ ταξιδιωτικών εγγράφων

89.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Πλαστογραφεί διαβατήριο/ταξιδιωτικό έγγραφο, ή αλλοιώνει οποιοδήποτε στοιχείο του ή κάνει οτιδήποτε που αποσκοπεί στην πλαστογράφηση ή αλλοίωση του περιεχομένου του, ή

(β) σε γνώση του κατέχει ή χρησιμοποιεί πλαστογραφημένο ή αλλοιωμένο διαβατήριο/ταξιδιωτικό έγγραφο, ή

(γ) χρησιμοποιεί διαβατήριο/ταξιδιωτικό έγγραφο που ανήκει σε άλλο πρόσωπο, ή

(δ) επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιεί το δικό του διαβατήριο/ταξιδιωτικό έγγραφο, ή

(ε) προς το σκοπό απόκτησης ή ανανέωσης διαβατηρίου/ταξιδιωτικού εγγράφου, προβαίνει σε υπεύθυνη δήλωση της οποίας το περιεχόμενο ή μέρος του περιεχομένου του δεν είναι αληθές, ή

(στ) προβαίνει σε εσκεμμένη καταστροφή διαβατηρίου/ταξιδιωτικού εγγράφου, ή

(ζ) διαθέτει ή αποπειράται να διαθέσει προς πώληση ή να προβεί στην αγορά διαβατηρίου/ταξιδιωτικού εγγράφου,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή/και στις δύο ποινές μαζί.

(2) Πέραν των πιο πάνω ποινών το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει την ποινή της στέρησης του δικαιώματος απόκτησης διαβατηρίου σε πρόσωπο που βρέθηκε ένοχο σε οποιοδήποτε αδίκημα.

(3) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να παραδώσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ανευρεθέν διαβατήριο/ταξιδιωτικό έγγραφο στην πλησιέστερη προξενική ή αστυνομική αρχή της Δημοκρατίας είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή/και στις δύο ποινές μαζί.