Καθήκοντα Ληξίαρχου

6. Ο Ληξίαρχος ασκεί τις εξουσίες που του ανατίθενται και εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτόν σύμφωνα με το Νόμο αυτό για την Επαρχία του και συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες του Γενικού Ληξίαρχου καθώς και του Βοηθού Γενικού Ληξίαρχου.