Αντικατάσταση διαβατηρίου πριν τη λήξη του

70. Η αντικατάσταση των διαβατηρίων πριν από την ημερομηνία της λήξης τους είναι δυνατή στις πιο κάτω περιπτώσεις-

(α) Αν δεν υπάρχουν κενές σελίδες, ώστε να καθίσταται αδύνατη η περαιτέρω χρησιμοποίησή τους·

(β) αν έγιναν μεταβολές στην προσωπική κατάσταση του κατόχου, όπως, αλλαγή επωνύμου, τροποποίηση ή προσθήκη στοιχείων που δεν είναι δυνατό να καταχωρηθούν στο ισχύον διαβατήριο·

(γ) αν διαπιστωθούν αλλοιώσεις στη φωτογραφία ή στις εσωτερικές εγγραφές ή αν η φωτογραφία που τοποθετήθηκε στο ταξιδιωτικό έγγραφο δεν ανταποκρίνεται πλέον στα πραγματικά χαρακτηριστικά του κατόχου·

(δ) λόγω απώλειας ή φθοράς·

(ε) σε περίπτωση απώλειας του διαβατηρίου, μαζί με την αίτηση για αντικατάσταση, υποβάλλονται επιπρόσθετα και τα πιο κάτω-

(i) βεβαίωση της αστυνομικής ή προξενικής αρχής ότι κατατέθηκε δήλωση του αιτητή για την απώλεια του διαβατηρίου του·

(ii) ένορκη δήλωση του αιτητή για τις συνθήκες απώλειας του διαβατηρίου του.