Αντικατάσταση ταξιδιωτικού εγγράφου πριν από τη λήξη του

70.-(1) Η αντικατάσταση των ταξιδιωτικών εγγράφων πριν από την ημερομηνία λήξης τους είναι δυνατή σε περίπτωση που-

(α) δεν υπάρχουν κενές σελίδες και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η περαιτέρω χρησιμοποίησή τους.

(β) έχουν διενεργηθεί μεταβολές στην προσωπική κατάσταση του κατόχου, όπως αλλαγή επωνύμου.

(γ) έχουν διαπιστωθεί αλλοιώσεις στη φωτογραφία ή στις εσωτερικές εγγραφές ή η φωτογραφία που τοποθετήθηκε στο ταξιδιωτικό έγγραφο δεν ανταποκρίνεται πλέον στα πραγματικά χαρακτηριστικά του κατόχου.

(δ) έχουν απολεσθεί ή φθαρεί.

(2) Σε περίπτωση απώλειας του ταξιδιωτικού εγγράφου, μαζί με την αίτηση για την αντικατάστασή του, υποβάλλονται επιπροσθέτως τα ακόλουθα:

(α) Βεβαίωση της αστυνομικής ή προξενικής αρχής ότι κατατέθηκε δήλωση του αιτητή ή της αιτήτριας για την απώλεια του ταξιδιωτικού εγγράφου.

(β) ένορκη δήλωση του αιτητή ή της αιτήτριας για τις συνθήκες απώλειας του ταξιδιωτικού εγγράφου.