Χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης και θανάτου

49. Το πιστοποιητικό γέννησης, και το πιστοποιητικό θανάτου χορηγούνται πάνω σε καθορισμένα έντυπα από το Γραφείο του Ληξίαρχου οποιασδήποτε Επαρχίας άσχετα με την Επαρχία στην οποία επισυνέβηκε η γέννηση ή ο θάνατος.