Ταφή

26. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να διενεργήσει ταφή και κανένας υπεύθυνος κοιμητηρίου δεν μπορεί να επιτρέψει την ταφή παρά μόνο με την παρουσίαση του εντύπου καταχώρησης θανάτου ή με τη συμπλήρωση από τον ίδιο του σχετικού προς το σκοπό αυτό μέρους του πιο πάνω εντύπου πάνω στο οποίο επίσης φαίνεται ή επισυνάπτεται ένα από τα ακόλουθα:

(α) Πιστοποίηση θανάτου από ιατρό σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου αυτού·

(β) διάταγμα που εξουσιοδοτεί την ταφή σύμφωνα με το άρθρο 14 του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου·

(γ) άδεια ταφής που εκδόθηκε από το Ληξίαρχο σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου αυτού.