Έκδοση νέου διαβατηρίου σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής

71.—(1) Για την έκδοση νέου διαβατηρίου σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς ή κλοπής καταβάλλονται τα διπλάσια των προβλεπόμενων τελών:

Νοείται ότι οι πρόνοιες του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που η φθορά ή η κλοπή δεν είναι λόγω υπαιτιότητας του κατόχου.

(2)  Αν δηλωθεί περίπτωση απώλειας διαβατηρίου για δεύτερη  ή περισσότερες φορές, τα τέλη που καταβάλλονται για την απόκτηση διαβατηρίου είναι διπλάσια της προηγούμενης για κάθε φορά.

(3) [Διαγράφηκε]

(4) [Διαγράφηκε]

(5) [Διαγράφηκε]