Έκδοση νέου διαβατηρίου σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής

71.—(1) Για την έκδοση νέου διαβατηρίου σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς ή κλοπής καταβάλλονται τα διπλάσια των προβλεπόμενων τελών.

(2) Αν το ίδιο πρόσωπο δηλώσει για δεύτερη φορά ότι απώλεσε το διαβατήριο του, τότε εκδίδεται σ' αυτό νέο διαβατήριο σε αντικατάσταση του απολεσθέντος. Τα τέλη έκδοσης, σε τέτοια περίπτωση, του νέου διαβατηρίου θα είναι τριπλάσια των προβλεπομένων.

(3) Αν δηλωθεί περίπτωση απώλειας διαβατηρίου για τρίτη φορά από το ίδιο πρόσωπο, τα τέλη που καταβάλλονται για την απόκτηση νέου διαβατηρίου στην περίπτωση αυτή είναι τετραπλάσια των προβλεπομένων και ούτω καθεξής.

(4) Αν διαπιστωθεί η διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος, λόγω ψευδούς δήλωσης, ασκείται ποινική δίωξη κατά του αιτητή και παντός υπευθύνου. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται νέο διαβατήριο μέχρι να εκδικασθεί τελεσίδικα η υπόθεση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

(5) Ο Διευθυντής, οι Έπαρχοι και οι Προξενικές Αρχές του εξωτερικού μπορούν, σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή επειγουσών περιστατικών, να χορηγήσουν προσωρινό διαβατήριο για την επιστροφή στην Κύπρο ή μετάβαση στη χώρα μόνιμης κατοικίας ή διαμονής του ενδιαφερόμενου προσώπου. Η περίοδος ισχύος του προσωρινού διαβατηρίου καθορίζεται από την εκδίδουσα αρχή.