Διάλυση Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

58.-(1) Με την έναρξη λειτουργίας του Τ.Α.Ε., διαλύεται το Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και καταργούνται οι διατάξεις του Μέρους IX των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως (Αρ. 3) του 2002, καθώς και οι Κανονισμοί 98 έως 109 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 έως (Αρ. 3) του 2002.

(2) Οι Κανονισμοί, δυνάμει του παρόντος Νόμου προνοούν για κάθε μέτρο, που αφορά τη διάλυση του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και τη μεταφορά του κεφαλαίου του στο Τ.Α.Ε. ως μέρος της εισφοράς του κάθε μέλους.

(3) Μέχρι τη λύση του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, τα μέλη του Χ.Α.Κ. που θα λάβουν άδεια λειτουργίας ως Κ.Ε.Π.Ε.Υ. καλύπτονται από αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμων του 1993 έως (Αρ. 3) του 2002 και των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 έως (Αρ. 3) του 2002.

(4) Οι υποχρεώσεις του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών αναλαμβάνονται από το Τ.Α.Ε. και βαρύνουν τα μέλη του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, τα οποία θα υποχρεώνονται σε συμπληρωματικές εισφορές, όπως θα ρυθμισθεί ειδικότερα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 53.