Διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας

10.-(1) Η διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας που περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα Β έχει ως εξής:

(α) Εξέταση τύπου ΕΚ (Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) (ενότητα Β) και πριν από τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά και κατ' επιλογήν του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου εντός της Κοινότητας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, μεταξύ των δυνατοτήτων που περιλαμβάνονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Α, όλος ο εξοπλισμός υπόκειται σε-

(i) Δήλωση ΕΚ πιστότητας προς τον τύπο (ενότητα Γ)· ή

(ii) δήλωση ΕΚ πιστότητας προς τον τύπο (διασφάλιση ποιότητας παραγωγής) (ενότητα Δ)· ή

(iii) δήλωση ΕΚ πιστότητας προς τον τύπο (διασφάλιση ποιότητας προϊόντων) (ενότητα Ε)· ή

(iv) δήλωση ΕΚ πιστότητας προς τον τύπο (εξακρίβωση - επί προϊόντων) (ενότητα ΣΤ)· ή

(β) πλήρης διασφάλιση ποιότητας ΕΚ (ενότητα Η).

(2) Η δήλωση πιστότητας προς τον τύπο είναι γραπτή και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β.

(3) Όσον αφορά στα τμήματα εξοπλισμού που παράγονται μεμονωμένα ή σε μικρές ποσότητες και όχι σε σειρά ή μαζικά, η διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας μπορεί να συνίσταται στην εξακρίβωση ΕΚ ανά μονάδα (ενότητα Ζ).

(4) Η Επιτροπή τηρεί ενημερωμένο κατάλογο εγκεκριμένων εξοπλισμών και των αιτήσεων που απορρίπτονται ή ανακαλούνται και το θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων.