Σήμα πιστότητας

11.-(1) Στον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Α, ο οποίος πληροί τις σχετικές διεθνείς διατάξεις και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης πιστότητας, τοποθετείται το Σήμα από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας αντιπρόσωπο του.

(2) Το Σήμα ακολουθείται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που εξετέλεσε τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας, εάν ο οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, καθώς και από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο τοποθετήθηκε το Σήμα. Ο αριθμός αναγνώρισης τίθεται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό υπ' ευθύνη του είτε από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας αντιπρόσωπο του.

(3) Το Σήμα εμφαίνεται στο Παράρτημα Δ.

(4) Το Σήμα τίθεται στον ίδιο τον εξοπλισμό ή στην πινακίδα με τα στοιχεία του, κατά τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο καθόλη την προβλεπόμενη διάρκεια χρήσης του εξοπλισμού. Όταν αυτό είναι αδύνατο ή αδικαιολόγητο ως εκ της φύσεως του εξοπλισμού, το Σήμα τίθεται στη συσκευασία του προϊόντος, σε ετικέτα ή σε φυλλάδιο.

(5) Απαγορεύεται η τοποθέτηση σημάτων ή επιγραφών δυνάμενων να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη σημασία ή τη γραφική απεικόνιση του Σήματος που αναφέρεται στον παρόντα Νόμο.

(6) Το Σήμα τοποθετείται στο τέλος της παραγωγής.