Κοινοποιημένοι οργανισμοί

9.-(1) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς τους οποίους αναγνωρίζει για τη διεξαγωγή των διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 10, καθώς και τα ειδικά καθήκοντα τα οποία οι κοινοποιημένοι αυτοί οργανισμοί αναλαμβάνουν και τους αριθμούς αναγνώρισης που τους χορηγήθηκαν από την Επιτροπή. Οι οργανισμοί υποβάλλουν στην Αρμόδια Αρχή, όταν αυτή προτίθεται να τους αναγνωρίσει, πλήρεις πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ.

(2) Η Αρμόδια Αρχή ή αμερόληπτος εξωτερικός οργανισμός, ο οποίος έχει ορισθεί από αυτήν, πραγματοποιεί, ανά διετία τουλάχιστον, έλεγχο των εργασιών που επιτελούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί για λογαριασμό της. Ο έλεγχος εξασφαλίζει ότι ο κοινοποιημένος οργανισμός εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ.

(3) Η Αρμόδια Αρχή αποσύρει την αναγνώριση ενός κοινοποιημένου οργανισμού, εάν διαπιστώσει ότι δεν πληροί πλέον τα κριτήρια του Παραρτήματος Γ και ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη.