Εξοπλισμός πλοίου

4.-(1) Ο παρών Νόμος αφορά σε εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε-

(α) Νέο κυπριακό και κοινοτικό πλοίο είτε βρίσκεται είτε όχι εντός της Κοινότητας κατά τη στιγμή της κατασκευής του· και

(β) υπάρχον κυπριακό και κοινοτικό πλοίο το οποίο προηγουμένως δεν έφερε τέτοιο εξοπλισμό ή όταν ο εξοπλισμός του πλοίου αντικαθίσταται, εκτός εάν οι διεθνείς συμβάσεις επιτρέπουν το αντίθετο ανεξάρτητα από το εάν το πλοίο βρίσκεται ή όχι εντός της Κοινότητας κατά τη στιγμή τοποθέτησης του εξοπλισμού.

(2) Ο παρών Νόμος δεν αφορά σε εξοπλισμό που κατά την έναρξη ισχύος του ήταν ήδη τοποθετημένος ή εγκατεστημένος επί πλοίου.

(3) Παρά το γεγονός ότι για το σκοπό της ελεύθερης κυκλοφορίας ο εξοπλισμός, ο οποίος αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής και άλλων νομοθεσιών, εκτός της παρούσας και, ιδίως, των εκάστοτε ισχυουσών νομοθεσιών που στοχεύουν σε εναρμόνιση με τις πράξεις της Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα» και «Οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας», όπως τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ο εν λόγω εξοπλισμός υπόκειται αποκλειστικώς στον παρόντα Νόμο για το σκοπό της ελεύθερης κυκλοφορίας.