Πιστοποιητικά ασφαλείας

5. Η Αρμόδια Αρχή και οι οργανισμοί που ενεργούν για λογαριασμό της διασφαλίζουν κατά την έκδοση ή την ανανέωση των σχετικών πιστοποιητικών ασφαλείας, ότι ο εξοπλισμός κυπριακού και κοινοτικού πλοίου για το οποίο εκδίδεται πιστοποιητικό ασφαλείας πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.