Εξοπλισμός, πιστοποιητικά ασφαλείας και άδεια ασυρμάτου

7.-(1) Η Αρμόδια Αρχή ή οποιαδήποτε άλλη καθ' ύλην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δεν απαγορεύει την εμπορία, τοποθέτηση ή εγκατάσταση επί κυπριακού και κοινοτικού πλοίου ούτε αρνείται την έκδοση ή ανανέωση των σχετικών πιστοποιητικών ασφαλείας, στην περίπτωση κατά την οποία ο εξοπλισμός αναφέρεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Α και φέρει το Σήμα ή άλλως τηρεί τον παρόντα Νόμο.

(2) Προτού εκδοθεί το οικείο πιστοποιητικό ασφαλείας, πρέπει να έχει εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή άδεια ασυρμάτου σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών που κυρώθηκε με τον περί Τελικών Πράξεων της Έκτακτης Παγκόσμιας Διάσκεψης των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη 1992) (Κυρωτικό) Νόμο του 1994.