Εξοπλισμός και διεθνείς απαιτήσεις

6.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου και των διατάξεων των άρθρων 8, 14, 15 και 16, ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Α, ο οποίος τοποθετείται ή εγκαθίσταται σε κυπριακό και κοινοτικό πλοίο κατά ή μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών διατάξεων που αναφέρονται στο εν λόγω Παράρτημα.

(2) Η συμμόρφωση του εξοπλισμού με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων, των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων του ΙΜΟ πρέπει να εκτιμάται μόνο σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα δοκιμής και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας που αναφέρονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Α. Για όλα τα είδη που απαριθμούνται στο εν λόγω Παράρτημα και για τα οποία αναγράφονται ταυτοχρόνως πρότυπα IEC και ETSI, αυτά αποτελούν εναλλακτικές δυνατότητες και ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας αντιπρόσωπος του μπορεί να αποφασίζει ποιό από τα δύο θα χρησιμοποιείται.

(3) Οποιοσδήποτε από τους εξοπλισμούς που καθορίζονται εκάστοτε με γνωστοποίηση μπορεί –

(α) να διατίθεται στην αγορά, και

(β) να τοποθετείται ή εγκαθίσταται σε κυπριακό και κοινοτικό πλοίο, του  οποίου τα πιστοποιητικά  εκδίδονται,  σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, από την Αρμόδια Αρχή ή για λογαριασμό της ή από ή για λογαριασμό αρμόδιας αρχής, άλλου κράτους μέλους,

για χρονική περίοδο που καθορίζεται εκάστοτε με γνωστοποίηση.